Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Advokatgruppens integritetspolicy

Information om Advokatgruppen i Stockholms AB:s behandling av personuppgifter i samband med klientuppdrag och affärsmässiga kontakter.

 

Allmänt

Advokatgruppen i Stockholm AB (nedan ”Advokatgruppen”) värnar den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. Nedan beskriver vi hur personuppgifter behandlas av oss i samband med klientuppdrag och andra affärsmässiga kontakter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om klientuppdrag och när vi erhåller, utför och administrerar sådana uppdrag. Motsvarande gäller i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi vara förhindrade att acceptera ett uppdrag eller att ingå leverans- eller samarbetsavtal eftersom vi då inte kan genomföra nödvändiga jävs- och bakgrundskontroller. I vissa fall har vi en skyldighet att verifiera den information som lämnas och i de fallen kan vi komma att inhämta information från privata eller offentliga register liksom från andra externa källor. Vidare samlar vi in och behandlar personuppgifter i samband med andra affärsmässiga kontakter.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av oss för att kunna genomföra jävs- och bakgrundskontroller, för att utföra och administrera uppdrag och andra avtalsförpliktelser, för att tillvarata våra klienters intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas även för att upprätthålla kontakter med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners, för affärs- och metodutveckling, för klient- och marknadsanalys, för statistikändamål, för riskhantering och för marknadsföringsändamål. Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående förutom (i) efter särskild överenskommelse med dig, (ii) om det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående leverantörer som tillhandahåller IT eller administrativa tjänster för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag och Vägledande regler för god advokatsed (i det senare fallet tio år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av uppdragets eller klientrelationens natur). Kontaktuppgifter sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar.

Rättigheter

Du har med vissa lagstadgade undantag rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@advokatgruppensth.se eller Box 5153 102 44, Stockholm. Om du är missnöjd med vår behandling kan du även vända dig till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är Advokatgruppen i Stockholm AB, org.nr. 556706- 2475.

 

Här kan du hämta ovanstående text i pdf:format
» Advokatgruppens Integritetspolicy «